Nederlands - nl-NLEnglish (United Kingdom)
Statuten Afdrukken E-mailadres

Stichtingsakte


Artikel 1

Stichting, naam en zetel van de Vereniging

Een Vereniging Zonder Winstgevend Doel met de naam
DE VLAAMSE KRING IN GRIEKENLAND
wordt opgericht.
De zetel van de Vereniging wordt vastgelegd te Athene.


Artikel 2

Doel

De Vereniging heeft als doel het instandhouden en het bevorderen van de uitstraling van de verbondenheid met Vlaanderen op cultureel, economisch en wetenschappelijk gebied; het aanknopen van vriendschappelijke relaties en de wederzijdse kennismaking tussen Vlamingen en Grieken.


Artikel 3

De middelen

Tot het verwezenlijken van het hogervermelde doel kan de Vereniging de volgende middelen aanwenden ten exemplatieven titel: het organiseren van allerlei culturele activiteiten, conferenties over gelijk welk educatief onderwerp, uitstappen, tentoonstellingen, feesten; het leggen van contacten met soortgelijke organisaties in Griekenland of het buitenland en, in het algemeen, elk ander wettelijk toegelaten middel.


Artikel 4

Leden

Gewone leden van de Vereniging kunnen worden: alle Vlaamsminnenden die de leeftijd hebben bereikt van achttien jaar, ongeacht de nationaliteit, het geslacht of woonplaats.

Ereleden kunnen worden voorgedragen op voorstel van een lid van de Vereniging aan de Raad van Bestuur die, door gewone meerderheid van stemmen, betreffende kandidaat als erelid kan aanvaarden.

Het Posthoofd van de Belgische Ambassade, of zijn/haar echtgeno(o)t(e) in Griekenland kan worden uitgenodigd om “Erevoorzitter” van de Vereniging te worden.  Aan deze titel is enkel een eervolle, beschermende functie verbonden.  De Erevoorzitter heeft geen stemrecht en is niet gebonden tot uitvoerende of financiële verplichtingen.


Artikel 5

Rechten van de leden

 • Al de leden, gewone en ereleden, hebben het recht om aanwezig te zijn op en deel te nemen aan al de activiteiten georganiseerd door de Vereniging.
 • Zij mogen deel nemen aan de gewone jaarlijkse Algemene Vergaderingen.
 • Bij die gelegenheid hebben zij het recht de handelingen van het Bestuur te controleren, bij de verkiezing van de nieuwe Raad zich kandidaat te stellen als lid van de Raad, Controle- en Kiescommissie, te kiezen en verkozen te worden.
 • Zij kunnen meestemmen op de Buitengewone Algemene Vergaderingen die bijeengeroepen worden, ook in verband met elk punt dat verband houdt met het aanpassen van de doelstellingen en/of statuten van de Vereniging.


Artikel 6

Verplichtingen van de leden

De leden zijn verplicht om in de mate van het mogelijke:

 • deel te nemen aan de activiteiten van welke aard dan ook, georganiseerd in het belang van de Vereniging;
 • deel te nemen aan de beraadslagingen, de stemmingen en/of verkiezingen van de gewone en buitengewone Algemene Vergaderingen.
 • Zij zijn verplicht om hun financiële verplichtingen te voldoen: hetzij het jaarlijks lidgeld, hetzij eventuele, hun voorafbekende inkomgelden.
 • Zij zijn – in het algemeen – verplicht zich te gedragen op waardige wijze, conform aan de statuten, de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.


Artikel 7

Vertrek van leden – verlies van de hoedanigheid van een lid

Omwille van het vertrek naar het buitenland of van persoonlijke redenen heeft elk lid het recht om zich terug te trekken uit de Vereniging.  Dit kan door middel van een schrijven, gericht aan de Raad van Bestuur op ieder tijdstip van het jaar.

Het lid dat zich terugtrekt uit eigen beweging heeft geen enkel recht op het door hem bataalde lidgeld of op het vermogen van de Vereniging.

Een lid dat zijn lidgeld door omstandigheden niet kan voldoen bij gelegenheid van de gewone jaarlijkse Algemene Vergadering wordt nog tweemaal aangeschreven; daarna verliest hij/zij automatisch het lidmaatschap.

Een lid dat handelt tegen de betrachtingen en doelstellingen van de Vereniging, en de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering bewust verhindert, evenals het lid wiens gedrag onverenigbaar is met de waardigheid van de Vereniging, kan worden geschrapt bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering, bijeengeroepen door de Raad van Bestuur.  De beslissing wordt genomen met meerderheid van de aanwezige leden op de vergadering.

 

Artikel 8

De fondsen van de Vereniging

De fondsen van de Vereniging bestaan uit :

 • Het jaarlijkse lidgeld van de leden.
  Het lidgeld wordt bepaald en aangepast door een gewone meerderheid van stemmen op de jaarlijkse Algemene Vergadering.  Een voorstel dient – indien afkomstig van een lid – schriftelijk te worden ingediend bij de Raad van Bestuur uiterlijk twee maanden voor de Algemene Vergadering.  Het Bestuur dient dit, of hun eigen voorstel tot aanpassing schriftelijk aan te kondigen bij de leden, tegelijk met de agenda van de Algemene Vergadering.
 • ontvangsten uit manifestaties zoals feesten en daarbij georganiseerde activiteiten, tentoonstellingen, uitstappen, voordrachten, enz., eventuele schenkingen, legaten of inkomsten uit sponsorships in het algemeen en gelijk welk ander wettelijk middel overeenkomstig het doel beschreven in Art. 2.

Het bestuursjaar begint op (datum van de stichting) of de voorlaatste zaterdag van de maand september en eindigt op de vrijdag voorafgaand aan de voorlaatste zaterdag van september van elk jaar.

Het volledig verslag van georganiseerde activiteiten en een daarbij horende financiële verantwoording vinden elk jaar plaats op de gewone Algemene Vergadering.

 

Artikel 9

Bestuur van de Vereniging

De Vereniging wordt bestuurd door een vijfledige Raad van Bestuur.

Deze Raad wordt elk jaar verkozen door de leden aanwezig op de Algemene Vergadering.

Het aantal kandidaten is onbeperkt.

Ieder lid, gewoon, ere- of uittredend Raadslid dat zich kandidaat wenst te stellen als lid van de Raad van Bestuur dient zijn kandidatuur schriftelijk bekend te maken aan de Raad van Bestuur uiterlijk 1 maand voor de Algemene Vergadering.  De Raad van Bestuur dient deze kandidaturen schriftelijk aan te kondigen bij de leden, samen met de andere punten van de agenda.

De vijf kandidaten met het respectievelijk grootste aantal stemmen worden automatisch lid van de Raad van Bestuur.  De volgenden – niet verkozenen – kunnen later opgeroepen worden, in volgorde van het aantal behaalde stemmen, om eventueel een door omstandigheden ontslagnemend lid van de Raad van Bestuur op te volgen.

De nieuw verkozen Raad van Bestuur vergadert nog dezelfde dag of – bij afwezigheid van een verkozene – binnen de twee weken na de verkiezing op uitnodiging en onder het voorzitterschap van de verkozene met de meeste stemmen en duidt aan, bij geheime stemming, onder haar leden: de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en de penningmeester van de Vereniging.

Zijn er minder dan vijf kandidaten zal de Vereniging voorlopig verder geleid worden door ten minste drie leden van de aftredende Raad van Bestuur die, binnen de maand, een nieuwe Buitengewone Algemene Vergadering zullen bijeenroepen.

De aftredende Raad van Bestuur zal in functie blijven tot na het einde van zijn ambsttermijn en tot de verkiezing van de Nieuwe Raad van Bestuur door de Buitengewone Algemene Vergadering.

Het mandaat van de voorlopige Raad van Bestuur die zal gekozen worden door de stichtende leden eindigt op de datum van samenroeping van de eerste Gewone Algemene Vergadering.


Artikel 10

Vergaderingen van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vergadert ten gewonen titel tenminste eenmaal per maand op uitnodiging van de Voorzitter, en ten uitzonderlijken titel zoveel keren als het noodzakelijk is.

Om een buitengewone vergadering kan ook schriftelijk verzocht worden door ten minste twee leden van de Raad van Bestuur.  In hun verzoek dienen de punten beschreven die het voorwerp zullen uitmaken van discussie.  In dit geval dient de Raad van Bestuur voltallig aanwezig te zijn op de vergadering.  De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

De verkozen leden van de Raad van Bestuur hebben allen een gelijkwaardige stem.


Artikel 11

Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur leidt op verantwoorde wijze de Vereniging krachtens de wetten en de statuten en beslist met betrekking tot elk punt dat de vervulling van de nagestreefde doelstellingen aanbelangt; hij beheert de middelen van de Vereniging; hij neemt alle gepaste maatregelen tot behandeling en tot oplossing van de verscheidene problemen die de Vereniging betreffen; hij voert alle beslissingen van de Algemene Vergadering uit en hij past de statuten toe.

De leden van de Raad van Bestuur zijn gemeenschappelijk aansprakelijk voor elke handeling.  Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor beslissingen die werden genomen in hun afwezigheid of voor beslissingen die werden genomen in hun aanwezigheid maar waarmee zij niet akkoord waren; feit dat bevestigd wordt in de notulen.


Artikel 12

De Voorzitter van de Raad van Bestuur

De Voorzitter van de Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging voor de rechtbanken en in het algemeen, voor alle nationale overheden met betrekking tot de verhoudingen en geschillen van de Vereniging met deze overheden, roept de Raad van Bestuur samen, zit hem voor en leidt zijn vergaderingen, geeft het woord aan diegene die het vraagt, opent de discussies en de zittingen van de Raad van Bestuur en sluit ze, stelt de verscheidene punten ter stemming, waakt over de toepassing van de statuten en op de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering, ondertekent samen met de Secretaris alle documenten en met de Penningmeester alle betalingsopdrachten, zowel als de notulen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen.

Wanneer de Voorzitter afwezig of verhinderd is, wordt hij vervangen door de Ondervoorzitter en in geval deze laatste verhinderd is, door de oudste in ancienniteit van de leden van de Raad van Bestuur.

(max. 3 jaar)


Artikel 13

De Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

Indien de Voorzitter afwezig of verhinderd is om zijn taken uit te voeren, wordt hij vervangen door de Ondervoorzitter die alle opdrachten, normalerwijze aan de Voorzitter toevertrouwd krachtens artikel 12 van huidige statuten, tot een goed einde brengt.


Artikel 14

De Secretaris van de Raad van Bestuur

De Secretaris leidt het secretariaat van de Vereniging, houdt de archieven met betrekking tot het beheer, de stempel en het register van de leden.

Hij stelt de notulen van de Vergadering op, evenals die van elke vergadering van de Raad van Bestuur, en ondertekent ze, na goedkeuring, samen met de Voorzitter.

Samen met de Voorzitter stelt hij de dagorde op van elke vergadering.

De Secretaris voorziet voldoende reglementaire stembiljetten voor de Algemene Vergadering.

 

Artikel 15

De Penningmeester van de Raad van Bestuur

De Penningmeester beheert de financiële bezittingen van de Vereniging, int de jaarlijkse lidgelden van de leden en alle andere inkomsten aan de hand van dubbele ontvangstbewijzen die voorzien zijn van de stempel van de Vereniging en van zijn/haar handtekening.

De Penningmeester voert elke betaling uit op basis van opdrachten die worden gegeven na goedkeuring van de betreffende uitgave door de Raad van Bestuur.  Deze opdrachten worden ook door de Voorzitter zelf ondertekend en zijn bekleed met de stempel van de Vereniging.

De Penningmeester houdt de boeken die nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken en bewaart verplichtend alle bewijzen van elke betaling in dossiers.

De Penningmeester is verantwoording verschuldigd en is verantwoordelijk voor elk verlies van gelden of betaling zonder opdracht.  Hij stort alle inkomsten van de vereniging op een bank of op de “Tachidromiko Tamieftirio”.  Hij is er wel toegerechtigd een bepaalde, door de Raad van Bestuur goedgekeurde som, te zijner beschikking te houden voor kleine uitgaven en/of dringende behoeften van de Vereniging.

Wanneer het hem gevraagd wordt door de Voorzitter of door gelijk welk ander lid van de Raad van Bestuur, legt de Penningmeester aan de Raad van Bestuur een beknopt overzicht voor van de inkomsten en de uitgaven van de voorafgaande drie maanden; op het einde van het jaar, bij gelegendheid van de Algemene Vergadering, legt hij verantwoording af voor het beheer en voor de bezittingen van de Vereniging.

Indien de Penningmeester zich niet gedraagt naar huidig artikel en niet uitvoert wat erin wordt bepaald, wordt hij afgezet met een beslissing van de Raad van Bestuur en wordt hij vervangen binnen de acht dagen.


Artikel 16

De Kiescommissie

Een drieledige Kiescommissie wordt door handopsteking verkozen door de Algemene Vergadering en neemt de leiding van de verkiezingen tijdens de Algemene Vergadering op zich.

In de Kiescommissie mag maximum 1 lid van de aftredende Raad van Bestuur, of 1 kandidaat zetelen.

Deze Commissie bepaalt de details van de verkiezingen, leidt ze, deelt de van stempel voorziene stembiljetten uit, enkel aan de aanwezige leden die hun lidgeld hebben voldaan: 1 lidgeld geeft recht op 1 stem.

Er wordt niet gestemd per volmacht.

De ongebruikte stembiljetten worden vernietigd alvorens er wordt overgegaan tot de telling van de resultaten.

De kiesbiljettern worden door de Commissie verzameld; geteld en de resultaten worden bekend gemaakt.


Artikel 17

Algemene Vergaderingen

De Algemene Vergadering is het voornaamste orgaan van de Vereniging.

De Algemene Vergaderingen zijn gewoon en buitengewoon.  De gewone Algemene Vergadering wordt elk jaar aangekondigd door het Raadgevend Bestuur en vindt plaats de voorlaatste zaterdag van de maand september.

Soms wordt, uitzonderlijk, een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen.

Dit gebeurt

 • wanneer de Raad van Bestuur het noodzakelijk acht of
 • wanneer tenminste een vijfde (1/5) van de leden die hun lidgeld voldoen daartoe eens schriftelijk verzoek hebben gericht aan de Raad van Bestuur, waarin melding wordt gemaakt van het punt ter discussie.

De Voorzitter is in beide gevallen verplicht om de Buitengewone Algemene Vergadering binnen de dertig dagen bijeen te roepen en de leden op voorhand op de hoogte te stellen van de punten van de dagorde.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van het afgelopen jaar.  Aan de vergadering nemen deel – en hebben stemrecht – al de ereleden en leden die hun lidgeldverplichtingen ten aanzien van de Vereniging hebben voldaan.

De Vergadering bereikt haar quorum wanneer de helft plus 1 van deze leden aanwezig zijn.  Indien er geen quorum is, zal een tweede Algemene Vergadering worden samengeroepen op dezelfde dag en uur van de volgende week en met dezelfde dagorde.  Deze tweede Algemene Vergadering bereikt haar quorum onafhankelijk van het aantal aanwezige leden die hun lidgeldverplichtingen hebben volbracht.

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden die stemrecht hebben.  De stemming geschiedt bij handopsteking of naamafroeping.

De geheime stemming geschiedt enkel bij de verkiezing van de Raad van Bestuur en de Controlecommissie.

 

De Algemene Vergadering beslist over elk punt dat het beheer, de activiteit en in het algemeen, de goede gang van zaken van de Vereniging aanbelangt.  Zij beslist over elke betwiste zaak en over het quorum van de Algemene Vergadering en verkiest de Raad van Bestuur evenals de Kiescommissie.

 

Tijdens de Gewone Algemene Vergadering

verantwoordt de Raad van Bestuur zich met betrekking tot haar activiteiten tijdens zijn ambtstermijn;
wordt er verantwoording afgelegd;
wordt de balans van het kasbeheer voorgelegd en besproken.
Vervolgens keurt de Algemene Vergadering het beheer goed en verleent de Raad vanBestuur kwijting van haar verantwoordelijkheden.

Elk jaar: op de voorlaatste zaterdag van de maand september, wordt er een Algemene Vergadering georganiseerd ter verkiezing van de nieuwe Raad van Bestuur en ter aanduiding van de Kiescommissie.

Het indienen van de kandidaturen voor de Raad van Bestuur eindigt 1 maand voor de bijeenkomst van de Algemene Vergadering.

De bijeenkomst van de Algemene Vergadering wordt twee weken voordien bekendgemaakt door middel van aanplakking op de kantoren van de Vereniging en door verzending van een omzendbrief per post of met elk ander middel.

De uitnodigingen voor de Alemene Vergaderingen, gewone of buitengewone, dienen duidelijk de plaats, dag en uur van de vergadering te vermelden.  Eveneens dienen vermeld al de punten die worden behandeld en waarvan de verplichte aankondiging in de statuten staat vermeld.

De uitnodigingen worden ondertekend door de Secretaris en door de Voorzitter van de Raad van Bestuur.


Artikel 18

Ontbinding van de Vereniging

De Vereniging wordt ontbonden na beslissing van de Buitengewone en Algemene Vergadering, die wordt genomen bij meerderheid van drie vierden (3/4) van de leden die hun lidgeld voldeden.

In geval van ontbinding komen de bezittingen van de Vereniging toe aan een kring, vereniging, stichting of instelling in Griekenland die de belangen van misdeelde kinderen of jongeren ter harte neemt.


Artikel 19

Wijziging van de Statuten

Hetgeen niet wordt voorzien door de onderhavige statuten wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek en door de wetten van toepassing.

Wijzigingen of aanvullingen van de huidige statuten kunnen worden voorgesteld door minstens tien (10) leden (gewone -, ere-, bestuurs- of commissieleden).  Zij dienen te worden aangekondigd in de schriftelijke uitnodiging tot de gewone of buitengewone Algemene Vergadering.  Erover kan worden beslist indien op de bijeengeroepen Algemene Vergadering minstens de helft plus 1 van de leden aanwezig zijn die aan hun lidgeld hebben voldaan.

De stemming gebeurt bij naamafroeping en om een wijziging of aanvulling van de statuten te aanvaarden is een meerderheid van ¾ van de uitgebrachte stemmen nodig.


Artikel 20

De stempel van de Vereniging

De Vereniging heeft een cirkelvormige stempel die haar naam draagt en een kenteken in haar midden heeft dat wordt goedgekeurd door de eerst verkozen Raad van bestuur.


Artikel 21

Ondertekening door de Stichters

De huidige statuten bestaan uit eenentwintig (21) artikelen en, na lezing van ieder artikel en goedkeuring door de stichters die om deze reden zijn samengekomen, worden zij door laatstgenoemden heden ondertekend en zullen zij ter goedkeuring worden onderworpen aan de Rechtbank van Eerste Aanleg van Athene.

Athene 16 maart 1996.

De stichtende leden,

 1. Verbist Patrick
 2. Gacoms Gaby
 3. Hofkens An
 4. Steyaert Rosette, echtgenote van Nik. Argyropoulos
 5. De Muynck Marianne, echtgenote van Giorgos Kindinis
 6. Wijnen Ida, echtgenote van Evangelos Venardos
 7. Henry Marleen, echtgenote van Chrtistophe Kamberis
 8. Bridts Anna, echtgenote van Dimitris Karnassopoulos
 9. Wirtz Alice, weduwe van Ilias Chryssopathis
 10. Mahieu Ria, echtgenote van Nik Koronidis
 11. Desmedt Danielle, echtgenote van Kostas Tsichris
 12. Karnasoopoulos Dimitris
 13. Dorpmans Berthe, echtgenote van Kostas Tokmakidis
 14. Neve Carine, echtgenote van Antonis Seretis
 15. Konings Maria, echtgenote van Nikos Kotopoulis
 16. De Neve Jacqueline, echtgenote van Giorgos Choupis
 17. Van Damme Jeanine, echtgenote van Stamos Vayos
 18. Grupping Wim
 19. Vermeers Linda, echtgenote van Ronald Thomas
 20. Margaritis Anastasia, echtgenote van Michalis Bilas